TP I SLO

TP I SLO

Towarzystwo Przyjaciół I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego
Zespół Szkół im. Maharadży Jam Saheba Digvijay Sinhji

Walne Zebranie Członków TP ISLO

ZTP/950/2024

Uprzejmie zawiadamiam, że Walne Zebranie Członków Towarzystwa Przyjaciół I SLO
odbędzie się:

11 czerwca (wtorek) 2024 r. o godz. 16.00, drugi termin godz. 16.30 w budynku szkoły przy ul. Raszyńskiej 22.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania, wybór prowadzącego zebranie, protokolanta, komisji skrutacyjnej
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Sprawozdania z działalności: Zarządu Towarzystwa, Komisji Rewizyjnej, Komisji ds. Opłat za Szkołę, Rady Programowej
 4. Sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 2023 r. – 31 grudnia 2023 r.
 5. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego i udzieleniem absolutorium Zarządowi
 6. Uchwała Walnego Zebrania o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za okres
  1 stycznia 2023 r. – 31 grudnia 2023 r. i o przeznaczeniu zysku
 7. Wybory władz Towarzystwa: Zarządu (przed głosowaniem ustalenie liczby członków Zarządu), Komisji Rewizyjnej, Komisji ds. Opłat za Szkołę
 8. Informacja o działalności szkół prowadzonych przez Towarzystwo
 9. Sprawy różne. Wolne wnioski.

                                                                                                   Serdecznie zapraszam

                                                                                                           Prezes Zarządu

                                                                                                            Jerzy Modlinger

P.S. Przypominamy o konieczności regulowania składek członkowskich (10 zł miesięcznie) na konto Towarzystwa: 19 1240 1037 1111 0010 0727 8799  lub w kasach szkolnych.