TP I SLO

TP I SLO

Towarzystwo Przyjaciół I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego
Zespół Szkół im. Maharadży Jam Saheba Digvijay Sinhji

Walne Zebranie Członków TPISLO

ZTP/926/2023

Uprzejmie zawiadamiam, że Walne Zebranie Członków Towarzystwa Przyjaciół I SLO odbędzie się:

15 czerwca (czwartek) 2023 r. o godz. 16.30, drugi termin godz. 17.00 w budynku szkoły przy ul. Raszyńskiej 22.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie zebrania, wybór prowadzącego zebranie i protokolanta
  2. Przyjęcie porządku obrad
  3. Sprawozdania z działalności: Zarządu Towarzystwa, Komisji Rewizyjnej, Komisji ds. Opłat za Szkołę, Rady Programowej
  4. Sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 2022 r. – 31 grudnia 2022 r.
  5. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego i udzieleniem absolutorium Zarządowi
  6. Informacja o działalności szkół prowadzonych przez Towarzystwo
  7. Sprawy różne. Wolne wnioski.

Serdecznie zapraszam

Prezes Zarządu

Jerzy Modlinger