TP I SLO

TP I SLO

Towarzystwo Przyjaciół I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego
Zespół Szkół im. Maharadży Jam Saheba Digvijay Sinhji

Regulamin Funduszu ”Optimum”

W celu wyrównania szans w zakresie edukacji młodzieży, a w szczególności uczniów szkół społecznych prowadzonych przez Towarzystwo Przyjaciół I SLO, których doświadczenia życiowe i sytuacja materialna wymagają szczególnych form pomocy, tworzy się Fundusz Pomocowy „Optimum” (zwany dalej Funduszem).

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1.

1. Funduszdziała przy Towarzystwie Przyjaciół I SLO.

2. Swoje cele Fundusz realizować będzie poprzez przyznawanie pomocy uczniom i absolwentom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, zarówno w formie pomocy bezzwrotnej jak i w formie niskooprocentowanych pożyczek ( 1% w skali roku).

3. Decyzje o przyznaniu pomocy ze środków Funduszu, a także jej rodzaju, wysokości i formach podejmuje Komisja Funduszu.

Rozdział II

Komisja Funduszu

§2.

1. Komisja liczy minimum 5 członków. W skład Komisji wchodzą: K. Bajer – inicjator powstania Funduszu oraz przedstawiciele szkół Zespołu: dyrektorzy lub nauczyciele delegowani przez dyrektorów na kadencję dwuletnią.

2. Komisja na pierwszym swym posiedzeniu dokonuje wyboru przewodniczącego.

3. Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu członków.

4. Komisja przedkłada roczne sprawozdanie z działalności Funduszu Walnemu Zebraniu Towarzystwa Przyjaciół I SLO.

Rozdział III

Majątek Funduszu

§3.

1. Fundusz tworzą wpłaty dokonywane przez darczyńców, zarówno osoby fizyczne jak i prawne, na wydzielone na rachunku bankowym subkonto Towarzystwa Przyjaciół I SLO

o nazwie „Fundusz Optimum”.

2. Zarząd Towarzystwa Przyjaciół I SLO może podjąć decyzję o przekazaniu środków w formie darowizny na Fundusz.

3. Pozyskiwaniem środków na majątek Funduszu i czuwaniem nad ich prawidłowym wydatkowaniem zajmuje się Komisja Funduszu.

4. Osobami upoważnionymi do dokonywania dyspozycji na subkoncie o którym mowa w ust.1 lub wypłacie gotówki z kasy, są osoby zatrudnione w dziale finansów.

O przyznaniu świadczenia i jego wysokości decyduje Komisja.

Rozdział IV

Zasady przyznawania pomocy z Funduszu

§4

1. Pomoc z Funduszu przyznawana jest na podstawie złożonego wniosku. Wnioski o udzielanie pomocy mogą składać uczniowie i absolwenci szkół.

2. W zależności od potrzeb pomoc przyznawana jest w formie jednorazowego wsparcia, comiesięcznego stypendium na maksymalny okres 1 roku lub pożyczki na okres 1 roku.

3. Osoba otrzymująca pomoc z Funduszu zawiera z Komisją porozumienie, w którym określony zostaje rodzaj i wysokość pomocy, jej przeznaczenie oraz sposób rozliczania się z otrzymanych świadczeń.

Rozdział V

Utrata pomocy z Funduszu

§5.

Osoba korzystająca z pomocy Funduszu traci ją, gdy okaże się, iż podane przez nią dane o sytuacji materialnej rodziny są nieprawdziwe lub gdy nie wywiąże się z podjętych zobowiązań.

załącznik do regulamin funduszu )